OBRADA I OPIS ARHIVSKOG GRADIVA


II. kongres hrvatskih arhivista
Okrugli stol: OBRADA I OPIS ARHIVSKOG GRADIVA
Dubrovnik, 2005.

Sudionici Okruglog stola:

 • Zdenka Lakić, Državni arhiv u Slavonskom Brodu
 • Vida Pavliček, Državni arhiv u Varaždinu
 • Karmen Levanić, Državni arhiv u Varaždinu
 • Jasna Mrkonjić, Državni arhiv u Pazinu
 • Ivona Fabris, Državni arhiv u Dubrovniku
 • Ankica Batinić, Hrvatski državni arhiv
 • Melita Rončević, Državni arhiv u Osijeku
 • Branka Molnar, Državni arhiv u Zagrebu (voditeljica)

UVODNA IZLAGANJA:

PROBLEMI I PITANJA:

 • razdvajanje fondova
 • ponekad dilema: koja količina gradiva može činiti fond?
 • iskazivanje količine gradiva u fondovima koji sadrže vrlo malo gradiva
 • razdvajanje serija
 • kako izgleda uzoran inventar prema ISAD (G)?

NEDOSTACI:

 • kruta klasifikacijska podjela fondova
 • nepostojanje softvera za primjenu međunarodnih standarda pri izradi obavijesnih pomagala
 • nedostatak literature za istraživanje povijesti stvaratelja fonda
 • nepostojanje stručnih knjižničara koji bi pomagali u prikupljanju potrebne literature i podataka o stvaratelju
 • nedostatak pisanih naputaka (udžbeničkog tipa)
 • arhivistička usmena predaja ("svaka pergamena zaslužuje regestu " itsl.)

PREPORUKE:

 • da arhivisti sastave liste s vrstama dokumenata koje susreću prilikom rada na fondovima
 • da se te liste usporede i objedine (teritorijalno i kronološki)
 • da se daju primjeri, primjeri, primjeri ...
 • da se važnost norme ne relativizira ("nije sve relativno, Alberte!")
 • da se izrade vodiči s praktičnim uputama za obradu fondova

 

Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.