Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

 

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Proglašavam Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. travnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/48
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 3. svibnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON
O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

(2) Ovaj se Zakon ne odnosi na obradu osobnih podataka koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja, kao ni na područje nacionalne sigurnosti i obrane.

Rodna neutralnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

(2) »Tijela javne vlasti« u smislu ovoga Zakona su: tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II. NADLEŽNA TIJELA
III. AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
IV. OBRADA OSOBNIH PODATAKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA
V. POSTUPAK U NADLEŽNOSTI AGENCIJE I PRAVNI LIJEKOVI
VI. IZRICANJE UPRAVNE NOVČANE KAZNE
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Edit Page
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.