Zakon o elektroničkom potpisu (NN 010/2002)

HRVATSKI SABOR

242

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ELEKTRONIČKOM POTPISU.
Proglašavam Zakon o elektroničkom potpisu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. siječnja2002.

Broj: 0108102237/2
Zagreb, 24. siječnja 2002.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje pravo fizičkih i pravnih osoba na uporabu elektroničkog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama, te prava, obveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba u svezi s davanjem usluga certificiranja elektroničkog potpisa, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Značenje pojedinih izraza

Članak 2.

Pojedini izrazi koji se rabe u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

 1. Elektroničkipotpis – znači skup podataka u elektroničkom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima u elektroničkom obliku i koji služe za identifikaciju potpisnika i vjerodostojnosti potpisanoga elektroničkog dokumenta,
 2. Napredan elektroničkipotpis – znači elektronički potpis koji pouzdano jamči identitet potpisnika i koji udovoljava zahtjevima sadržanim u članku 4. ovoga Zakona,
 3. Potpisnik– znači osobu koja posjeduje sredstvo za izradu elektroničkog potpisa kojim se potpisuje, a koja djeluje u svoje ime ili u ime fizičke ili pravne osobe koju predstavlja,
 4. Elektronički zapis– je cjelovit skup podataka koji su elektronički generirani, poslati, primljeni ili sačuvani na elektroničkom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju. Sadržaj elektroničkog zapisa uključuje sve oblike pisanog i drugog teksta, podatke, slike i crteže, karte, zvuk, glazbu, govor, računalne baze podataka,
 5. Podaci za izradu elektroničkogpotpisa – znače jedinstvene podatke, poput kodova ili privatnih kriptografskih ključeva, koje potpisnik koristi za izradu elektroničkog potpisa,
 6. Sredstvo za izradu elektroničkogpotpisa – znači odgovarajuću računalnu opremu ili računalni program koji potpisnik koristi pri izradi elektroničkog potpisa,
 7. Sredstvo za izradu naprednoga elektroničkogpotpisa– znači sredstvo za izradu potpisa koje udovoljava zahtjevima iz članka 9. ovogaZakona,
 8. Podaci za verificiranje elektroničkogpotpisa – znače podatke poput kodova ili javnih kriptografskih ključeva koji se koriste u svrhu verificiranja (ovjere) elektroničkog potpisa,
 9. Sredstvo za verificiranjepotpisa – znači odgovarajuću računalnu opremu ili računalni program koji se koristi za primjenu podataka za verificiranje potpisa,
 10. Certifikat– znači potvrdu u elektroničkom obliku koja povezuje podatke za verificiranje elektroničkog potpisa s nekom osobom i potvrđuje identitet te osobe
 11. Kvalificirani certifikat– znači certifikat koji udovoljava zahtjevima iz članka 11. ovoga Zakona i kojeg izdaje davatelj usluga izdavanja kvalificiranog certifikata koji ispunjava uvjete iz članka 17. ovoga Zakona,
 12. Davatelj usluga certificiranja– znači pravnu ili fizičku osobu koja izdaje certifikate ili daje druge usluge povezane s elektroničkimpotpisima,
 13. Sredstvo za elektroničkipotpis – znači računalnu opremu ili računalni program ili njihove relevantne sastojke koji su namijenjeni za primjenu od strane davatelja usluga certificiranja za davanje usluga u vezi s elektroničkim potpisima ili su namijenjeni za primjenu kod izrade ili verificiranja elektroničkih potpisa.
II. ELEKTRONIČKI POTPIS I NAPREDAN ELEKTRONIČKI POTPIS
III. CERTIFIKATI I DAVANJE USLUGA CERTIFICIRANJA
IV. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI POTPISNIKA I DAVATELJA USLUGA CERTIFICIRANJA
V. NADZOR
VI. KAZNENE ODREDBE
VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Klasa: 65005/0101/01
Zagreb, 17. siječnja 2002.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

Copyright © 2009-2020 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.