Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018)

Datum stupanja na snagu: 19.07.2018.
I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuju se zaštita i obrada javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva, dostupnost i korištenje gradiva u arhivima, zaštita privatnog arhivskoga gradiva, javna arhivska služba te nadležnosti i djelatnost arhiva.

(2) Arhivsko je gradivo od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Svrha Zakona

Članak 2.

Svrha ovoga Zakona je:

– osigurati očuvanje javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva

– podržati tijela javne vlasti u stvaranju i očuvanju javnog dokumentarnoga gradiva o svojoj djelatnosti te pridonijeti povjerenju javnosti u njihov rad

– povećati dostupnost i iskoristivost informacija sadržanih u javnom dokumentarnom i arhivskom gradivu

– pružiti potporu u zaštiti i osiguranju dostupnosti privatnog arhivskoga gradiva

– osigurati stvaranje, čuvanje i pretvorbu dokumentarnog i arhivskoga gradiva u digitalni oblik.

Značenje pojmova

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

a) arhiv je pravna osoba ili ustrojstvena jedinica u pravnoj osobi (arhiv u sastavu) čija je temeljna zadaća čuvati, obrađivati i omogućiti korištenje dokumentarnog i arhivskoga gradiva sukladno odredbama ovoga Zakona

b) dokumentarno gradivo su sve informacije zapisane na bilo kojem mediju, koje su nastale, zaprimljene ili prikupljene u obavljanju djelatnosti pravnih i fizičkih osoba te mogu pružiti uvid u aktivnosti i činjenice povezane s njihovom djelatnošću

c) javno dokumentarno gradivo je gradivo nastalo ili prikupljeno djelatnošću tijela javne vlasti

d) dokumentarno gradivo u digitalnom obliku je gradivo u digitalnom obliku zapisa i pohranjeno na strojno čitljivom nosaču informacija, nastalo kao izvorno digitalno gradivo ili pretvorbom gradiva u digitalni oblik

e) dokumentarno gradivo u digitalnom obliku za trajno čuvanje je gradivo čiji je sadržaj zapisan u digitalnom obliku i pohranjen na strojno čitljivom nosaču zapisa pri čemu takav digitalni oblik kao i nosač zapisa osigurava učinkovitu trajnu pohranu i sukladnost tehnološkom razvoju u skladu s ovim Zakonom

f) arhivsko gradivo je odabrano dokumentarno gradivo koje ima trajnu vrijednost za kulturu, povijest, znanost ili druge djelatnosti, ili za zaštitu i ostvarivanje prava i interesa osoba i zajednica, zbog čega se trajno čuva

g) javno arhivsko gradivo je odabrano javno dokumentarno gradivo nastalo ili prikupljeno djelatnošću tijela javne vlasti ili je u vlasništvu Republike Hrvatske po bilo kojoj osnovi

h) privatno arhivsko gradivo je arhivsko gradivo nastalo djelovanjem privatnih pravnih i fizičkih osoba, koje nije nastalo u obavljanju javnih ovlasti i javne službe i nije u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno pravnih osoba čiji su oni osnivači ili vlasnici

i) tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo

j) stvaratelj gradiva je tijelo javne vlasti, pravna ili fizička osoba, grupa osoba koja obavlja određenu djelatnost i čijim djelovanjem nastaje dokumentarno i arhivsko gradivo

k) vrednovanje je postupak kojim se utvrđuju rokovi čuvanja dokumentarnoga gradiva te odabire koje dokumentarno gradivo ima svojstvo arhivskoga gradiva

l) pismohrana je ustrojstvena jedinica tijela javne vlasti ili pravne osobe u kojoj se odlaže i čuva dokumentarno i arhivsko gradivo do predaje nadležnom arhivu

m) informacijski sustav je skup mjera, postupaka, pravila, tehnologije i osoblja koje omogućavaju stvaranje, prihvaćanje, upravljanje i trajno očuvanje pristupa gradivu

n) pretvorba gradiva je postupak prebacivanja gradiva iz jednog oblika ili sustava u drugi, uz očuvanje autentičnosti, integriteta, pouzdanosti i iskoristivosti.t)

Primjena drugih propisa

Članak 4.

(1) Na zaštitu i očuvanje gradiva koje je proglašeno kulturnim dobrom u pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se zakon i drugi propisi kojima se uređuju zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

(2) Na pitanja u vezi sa zaštitom tajnosti podataka, zaštitom osobnih podataka te prava na pristup informacijama u odnosu na javno dokumentarno i javno arhivsko gradivo i privatno arhivsko gradivo, koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se zakoni i drugi propisi kojima se uređuju zaštita tajnosti podataka, zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama.

Rodna jednakost

Članak 5.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM
III. ODABIRANJE I PREDAJA JAVNOG ARHIVSKOGA GRADIVA ARHIVIMA
IV. KORIŠTENJE JAVNOG ARHIVSKOGA GRADIVA
V. PRIVATNO ARHIVSKO GRADIVO
VI. ARHIVSKA SLUŽBA
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

 (NN 64/00, 65/09, 46/17, 98/19)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 64/2000)
Datum stupanja na snagu: 13. svibnja 2000.

Članak 1.

U Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97.) u članku 19. stavku 2. na kraju teksta predzadnja riječ: »u« se briše.
Članak 2.
U članku 38. stavku 1. riječi: »iz članka 32.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 31.«.
Članak 3.
Članak 40. mijenja se i glasi:
»Upravne i druge stručne poslove u odnosu na arhivsku djelatnost obavlja Ministarstvo kulture.«.
Članak 4.
U članku 57. stavku 2. riječi: »Ministarstvo kulture« stavlja se točka, a riječi: »putem svoje uprave za arhive« se brišu.
Članak 5.
U članku 59. stavku 2. iza riječi: »Ministarstvo kulture« dodaju se riječi: »i Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave po«, a riječi: »Ministarstvo uprave, Ministarstvo pravosuđa« se brišu.
Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 65/2009)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/2017)
Zakon o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 98/2019)
Edit Page
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.