Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/2004)

MINISTARSTVO KULTURE

1383

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97 i 64/00), a na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva, ministar kulture donosi PRAVILNIK O ZAŠTITI I ČUVANJU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA IZVAN ARHIVA.

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti čuvanja i zaštite javnog arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva i privatnog arhiv­skog gradiva za koje je utvrđeno da ima svojstva kulturnog dobra. Arhivskim i registraturnim gradivom izvan arhiva (u dalj­njem tekstu: arhivsko gradivo) smatra se arhivsko gradivo u posjedu fizičkih i pravnih osoba koje nisu osnovane za obavljanje arhivske djelatnosti temeljem članaka 49. i 50. Zakona o arhiv­skom gradivu i arhivima (u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno nisu upisane u Upisnik arhiva u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: imatelji).

Članak 2.
Arhivskim gradivom smatraju se svi zapisi i dokumenti, službene i poslovne evidencije i dokumentacija koji su nastali, prikupljeni ili se koriste u radu pravnih ili fizičkih osoba, bez obzira na oblik, vrstu, izvor i način stjecanja.
II. ORGANIZACIJA I EVIDENTIRANJE GRADIVA
III. TEHNIČKO OPREMANJE I ODLAGANJE
IV. SMJEŠTAJ GRADIVA
V. STRUČNI RADNICI
VI. PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKOG GRADIVA
VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Klasa: 612-06/04-01-48
Urbroj: 532-03-3/4-04-01

Zagreb, 11. svibnja 2004.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

Edit Page
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.