Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskoga gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/2004)

MINISTARSTVO KULTURE

1404

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97. i 64/00.), a na prijedlog Hrvatskoga državnog arhiva, ministar kulture donosi PRAVILNIK O UVJETIMA SMJEŠTAJA, OPREME, ZAŠTITE I OBRADE ARHIVSKOG GRADIVA, BROJU I STRUKTURI STRUČNOG OSOBLJA ARHIVA.

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se minimalni uvjeti smještaja, opre­me, zaštite i obrade arhivskog gradiva, te minimalni broj struč­­­nog osoblja za obavljanje pojedinih djelatnosti arhiva.

Članak 2.
Arhiv je javna ustanova ili druga pravna osoba osnovana za obavljanje arhivske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.
II. SMJEŠTAJ I OPREMA
III. STRUČNI DJELATNICI
IV. OSNIVANJE I PROMJENA NADLEŽNOSTI ARHIVA
V. ZAVRŠNA ODREDBA

Klasa: 612-06/04-01-49
Urbroj: 532-03-3/4-04-01

Zagreb, 11. svibnja 2004.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

Copyright © 2009-2019 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.