Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/2010)

MINISTARSTVO KULTURE

2870

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine« broj 105/97, 64/00 i 65/09), a na prijedlog Hrvatskog arhivskog vijeća, ministar kulture donosi PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U ARHIVSKOJ STRUCI.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se stručna zvanja u arhivskoj struci, te uvjeti i način njihova stjecanja.

 

Članak 2.

Stručne poslove na zaštiti i obradi arhivskog gradiva mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajuće temeljno ili više stručno zvanje propisano ovim Pravilnikom.

II. STRUČNA ZVANJA
III. STJECANJE VIŠIH STRUČNIH ZVANJA
IV. STJECANJE TEMELJNOG STRUČNOG ZVANJA
V. TROŠKOVI ISPITA
VI. POLAGANJE DOPUNSKOG STRUČNOG ISPITA I PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Klasa: 612-06/10-01/0022
Urbroj: 532-10-03/3-10-05

Zagreb,
Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

PROGRAM STRUČNIH ISPITA U ARHIVSKOJ STRUCI

I. OPĆI DIO ISPITA
1. OSNOVE DRŽAVNOG I PRAVNOG PORETKA REPUBLIKE HRVATSKE I ZAKONODAVSTVO U PODRUČJU KULTURE
Sadržaj predmeta:
Ustav Republike Hrvatske, teritorijalno-administrativna podjela Republike Hrvatske, sustav državne uprave, lokalna i područna (regionalna) samouprava, javne ustanove. Radno zakonodavstvo i propisi. Zakoni i propisi na području kulture i zaštite kulturnih dobara, međunarodne konvencije o zaštiti kulturnih dobara.
 
2. ZAŠTITA ARHIVSKOG GRADIVA
Sadržaj predmeta:
Svrha zaštite. Materijali i sredstva za pisanje, vrste oštećenja arhivskog gradiva, uzročnici oštećenja (kemijski, biološki, fizikalni), procjena ugroženosti i faktori rizika od nastupanja oštećenja. Preventivna zaštita arhivskog gradiva, uvjeti smještaja i čuvanja, uloga zgrade u zaštiti gradiva, organizacija prostora unutar zgrade, spremišta, čitaonice, radni prostor i ostali prostori, oprema i uređenje arhivskih spremišta, zaštitna sredstva i postupci, zaštita gradiva u korištenju. Saniranje i otklanjanje oštećenja, uloga konzerviranja i restauriranja u zaštiti gradiva, tehnike i postupci restauriranja, postupci masovnog konzerviranja i restauriranja, značenje dokumentiranja konzervatorsko-restauratorskih radova. Sigurnosno i zaštitno snimanje. Zaštita gradiva u slučaju rata, elementarnih nepogoda i nesreća.
 
3. INFORMATIKA
Sadržaj predmeta:
Osnovni pojmovi informacijske i komunikacijske tehnologije, građa računala, hardver i softver, osobna računala, operativni sustavi i aplikacije, periferni uređaji, računalne mreže i komunikacije. Struktura i organizacija podataka, obrada teksta i slike, osnove oblikovanja baza podataka. Sigurnost računalnih sustava i zaštita podataka, osnovna sredstva i postupci zaštite osobnih računala i računalnih mreža. Internet tehnologije, elektronička pošta, osnove oblikovanja i korištenja mrežnih sadržaja i usluga. Primjena informacijskih tehnologija u arhivima, računalna obrada i opis arhivskog gradiva, primjena informacijskih tehnologija u upravljanju, pretraživanju i korištenju arhivskog gradiva, uređaji, tehnike i postupci u digitalizaciji arhivskog gradiva.

II. POSEBNI DIO ISPITA
II. ZVANJE VIŠEG ARHIVSKOG TEHNIČARA I SPECIJALNOSTI U ZVANJU VIŠEG ARHIVSKOG TEHNIČARA
III. ZVANJE ARHIVSKOG TEHNIČARA I SPECIJALNOSTI U ZVANJU ARHIVSKOG TEHNIČARA
Copyright © 2009-2020 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.