Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004)

MINISTARSTVO KULTURE

1763

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj

105/97 i 64/00), a na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva, ministar kulture donosi PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI DJELATNIKA U PISMOHRANAMA.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način polaganja ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog gradiva (u daljnjem tekstu: ispit) i program tog ispita.

Članak 2.
Djelatnicima u pismohranama smatraju se osobe koje obav­ljaju poslove na zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva u tijelima, ustanovama i organizacijama koje stvaraju ili čuvaju to gradivo. Poslovima na zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (u daljnjem tekstu: gradivo) smatraju se: zaprimanje, evidentiranje, klasifikacija, označavanje i tehničko opremanje gradiva, vođenje uredskih evidencija i drugih evidencija o gradivu, sređi­vanje i opis gradiva, odlaganje i zaštita gradiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva.

Članak 3.
Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na obavljanju poslova na zaštiti i obradi gradiva.

Članak 4.
Stvaratelj, odnosno imatelj javnoga arhivskog gradiva dužan je djelatnicima koji imaju pravo polaganja ispita omogućiti pristupanje ispitu.

II. PROGRAM ISPITA
III. POVJERENSTVO ZA ISPIT
IV. POLAGANJE ISPITA
V. ZAVRŠNE ODREDBE

Klasa: 612-06/04-01-50
Urbroj: 532-03-3/4-04-01

Zagreb, 30. lipnja 2004.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r

PROGRAM ISPITA ZA PROVJERU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI DJELATNIKA U PISMOHRANAMA

1. Klasifikacija, organizacija, sređivanje i popisivanje gradiva
  • Svrha klasifikacije i klasifikacijski sustav u upravljanju dokumentacijom, izrada i primjena klasifikacijskog sustava u organizaciji dokumentacije upravnih tijela i javnih ustanova,
  • Vrste dokumentacije u upravi i javnim službama, oblikovanje i organizacija jedinica dokumentacije, dokument, predmet, dosje, serija,
  • Uredske evidencije: oblik, sadržaj i način vođenja,
  • Postupci u rukovanju i obradi dokumentacije, praćenje kretanja i obrade dokumentacije, označavanje jedinica dokumentacije,
  • Korištenje gradiva.
2. Zaštita i čuvanje gradiva
3. Vrednovanje, izlučivanje i predaja gradiva
ISPITNA LITERATURA:
Edit Page
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.