Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/2002)

MINISTARSTVO KULTURE

1477

Na temelju članka 15. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, 105/97 i 64/00), ministar kulture donosi PRAVILNIK O PREDAJI ARHIVSKOGA GRADIVA ARHIVIMA.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i postupak predaje javnoga i privatnoga arhivskog gradiva arhivima.

Članak 2.
Imate­lji javnoga arhivskog gradiva predaju gradivo nadležnome arhivu u skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.
Arhivi mogu preuzeti i privatno arhivsko gradivo od pravnih i fizičkih osoba ako im one takvo gradivo daruju, daju na pohranu (depozit) ili ponude na otkup.
II. PREDAJA JAVNOGA ARHIVSKOG GRADIVA
III. PREUZIMANJE PRIVATNOG ARHIVSKOG GRADIVA
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Klasa: 612-06/02-01-36
Urbroj: 532-03-3/6-02-01

Zagreb, 12. srp­nja 2002.

Ministar kulture
dr. sc. Antun Vujić, v. r

Edit Page
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.