Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999)

MINISTARSTVO KULTURE

Na temelju članka 26. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97.), a na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva, ministar kulture donosi PRAVILNIK O KORIŠTENJU ARHIVSKOGA GRADIVA.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način i postupak korištenja javnoga arhivskog gradiva koje se čuva u  Hrvatskom državnom arhivu, područnim državnim arhivima, te arhivima županija, gradova i općina. Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na korištenje privatnoga arhivskog gradiva koje se čuva u arhivima, ako nije drugačije utanačeno u ugovoru odnosno ispravi o predaji gradiva, kao i na arhivsko gradivo koje se čuva u javnim ustanovama (muzejima, knjižnicama, zavodima i sl.) ako posebnim propisima nije drukčije određeno.

Članak 2.
Korištenjem arhivskoga gradiva smatra se uporaba obavijesnih pomagala o arhivskome gradivu i arhivskog gradiva bez obzira na kojemu je nosaču zapisa sačuvano. U korištenje spada pregled gradiva, prepisivanje, objavljivanje, izlaganje, izrada preslika, posudba i izdavanje ovjerovljenih prijepisa odnosno preslika.

Članak 3.
Arhivsko gradivo daje se na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarenja ili zaštite osobnih prava i u druge opravdane svrhe.
II. DOSTUPNOST
III. POSTUPAK
IV. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA ARHIVSKOGA GRADIVA U ČITAONICI
V. POSUDBA ARHIVSKOGA GRADIVA
VI. IZRADA PRESLIKA
VII. OBVEZE KORISNIKA
VIII. OVJEROVLJENI PRIJEPISI I PRESLICI
IX. NAKNADE

Klasa: 612-06/99-01-45
Urbroj: 532-03-3/3-99-01

Zagreb, 23. lipnja 1999.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

Copyright © 2009-2019 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.