Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima (NN 106/2007)

MINISTARSTVO KULTURE

3098

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br.105/97 i 64/00), a na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva, ministar kulture donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA U ARHIVIMA.

Članak 1.
U članku 3. Pravilnika o evidencijama u arhivima ("Narodne novine" broj 90/2002) alineja 4. briše se.


Članak 2.
U članku 4. alineja 4. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Državni arhivi i druge osobe koji su temeljem odredbi ovoga Pravilnika dužni Hrvatskom državnom arhivu dostavljati prijedloge i podatke za upis u evidencije iz stavka 1. ovoga članka, te podatke dostavljaju u elektroničkom obliku, putem elektroničkog obrasca koji utvrdi Hrvatski državni arhiv, odnosno upisom podataka u informacijski sustav u kojem se ove evidencije vode ako im je omogućen pristup odgovarajućim funkcijama toga sustava."

Članak 3.
U članku 7. stavku 2. točka 7. mijenja se i glasi:
"7. Sadržaj".

Članak 4.
Naslov iznad članka 8. briše se.

Članak 5.
Naslov iznad članka 19. i članak 19. brišu se.

Članak 6.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Upis u Upisnik provodi se na temelju odluke ili drugog akta o osnivanju, statuta arhiva ili pravne osobe u čijem sastavu arhiv djeluje ili drugog dokaza da arhiv djeluje kao pravna osoba ili ustrojbena jedinica koja obavlja djelatnost arhiva."

Članak 7.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:
"(3) Oznake za arhive su:
 • Hrvatski državni arhiv – HDA,
 • Državni arhiv u Bjelovaru – DABJ,
 • Državni arhiv u Dubrovniku – DADU,
 • Državni arhiv u Gospiću – DAGS,
 • Državni arhiv u Karlovcu – DAKA,
 • Državni arhiv Međimurja – DAM,
 • Državni arhiv u Osijeku – DAOS,
 • Državni arhiv u Pazinu – DAPA,
 • Državni arhiv u Rijeci – DARI,
 • Državni arhiv u Sisku – DASK,
 • Državni arhiv u Slavonskome Brodu – DASB,
 • Državni arhiv u Splitu – DAST,
 • Državni arhiv u Šibeniku – DAŠI
 • Državni arhiv u Varaždinu – DAVŽ,
 • Državni arhiv u Vukovaru – DAVU,
 • Državni arhiv u Zadru – DAZD,
 • Državni arhiv u Zagrebu – DAZG,
 • Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – AHAZU,
 • Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata – HMDCDR."

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-06/07-01/0045
Urbroj: 532-10-01/4-07-01
Zagreb, 10. listopada 2007.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

Edit Page
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.