Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/2002)

MINISTARSTVO KULTURE

1475

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97 i 64/00) ministar kulture donosi PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U ARHIVIMA.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste i način vođe­nja evidencija u državnim arhivima (u da­lj­njem tekstu: arhivima) i drugim arhivima obuhvaćenim Upisnikom arhivâ u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.
Pod evidencijama se podrazumijevaju popisi arhivskoga gradiva, obavijesna pomagala i dokumentacija koja se o gradivu vodi u arhivima teme­ljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (u da­lj­njem tekstu: Zakon).


Članak 3.
Arhivi su obvezni voditi s­ljedeće evidencije:

 • K­njiga prim­ljenog arhivskoga gradiva (K­njiga akvizicija),
 • K­njiga pohra­njenog arhivskoga gradiva (K­njiga depozita),
 • Opći inventar (našastar) arhivskoga gradiva,
 • Dosje arhivskoga fonda/zbirke,
 • K­njiga arhivskoga gradiva snim­ljenog u sigurnosne i zaštitne svrhe,
 • K­njiga arhivskoga gradiva snim­ljenog u dopunske svrhe,
 • K­njiga restauriranog i konzerviranog arhivskoga gradiva,
 • Evidencija stvarate­lja arhivskoga gradiva na području nadležnosti arhiva,
 • Evidencija imate­lja arhivskoga gradiva na području nadležnosti arhiva te
 • Evidencije o korište­nju arhivskoga gradiva.

Članak 4.
Pored evidencija iz članka 3. ovoga Pravilnika, Hrvatski dr­ž­av­ni arhiv, kao središ­nji i matični arhiv Republike Hrvatske, vodi i s­ljedeće evidencije:

 • Re­gistar arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske,
 • Upisnik vlasnika i imate­lja privatnoga arhivskoga gradiva u Republici Hrvatskoj,
 • Evidencija o arhivskome gradivu od znače­nja za Republiku Hrvatsku u inozemstvu i o gradivu ise­ljene Hrvatske,
 • Re­gistar arhivskoga gradiva Republike Hrvatske koje je proglašeno kulturnim dobrom
 • Upisnik arhivâ u Republici Hrvatskoj te
 • Evidencija osoba zaposlenih u državnim arhivima.

Članak 5.
Arhivi izrađuju i obavijesna pomagala koja omogućuju uporabu arhivskoga gradiva. To su: pregledi, vodiči, inventari fondova i zbirki, popisi i druga obavijesna pomagala:

Knjiga primljenoga arhivskog gradiva (Knjiga akvizicija) i Knjiga pohranjenoga arhivskog gradiva (Knjiga depozita)
Opći inventar (našastar) arhivskoga gradiva
Dosje arhivskoga fonda/zbirke
K­njiga arhivskoga gradiva snim­ljenog u sigurnosne i zaštitne svrhe
K­njiga arhivskoga gradiva snim­ljenog u dopunske svrhe
Knjiga restauriranoga i konzerviranoga arhivskog gradiva
Evidencija stvarate­­lja arhivskoga gradiva na području nadležnosti arhiva
Evidencija imate­­lja arhivskoga gradiva na području nadležnosti arhiva
Evidencije o korište­­nju arhivskoga gradiva
Re­gistar arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske
Upisnik vlasnika i imate­lja privatnoga arhivskog gradiva u Republici Hrvatskoj
Evidencija o arhivskome gradivu od znače­nja za Republiku Hrvatsku u inozemstvu i o gradivu ise­ljene Hrvatske
Re­gistar arhivskoga gradiva Republike Hrvatske kojemu je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra
Upisnik arhiva u Republici Hrvatskoj
Evidencija osoba zaposlenih u državnim arhivima
Opis arhivskoga gradiva
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Objavljeno u Narodnim novinama br. 90, 26. srpnja 2002.

Klasa: 612-03-3/6-02-01/34
Urbroj: 532-03-3/6-02-01

Zagreb, 12. srpnja 2002.

Ministar kulture
dr. sc. Antun Vujić, v. r.

Edit Page
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.